หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ
น้ำตกสายรุ้งแหล่งท่องเที่ยว
ที่สวยงามในตำบลพบพระ
ผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ
องค์การบริหารส่วนตำบล
พบพระ
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
รับเรื่องราวร้องเรียนโทร 055-569-193
1
2
3
 
 
   
 
 
 
 
การแจ้งกำหนดการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2331 11 ต.ค. 2564
แนวทางปฏิบัติงานด้านบัญชีของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กค. มท 0803.3/ว2318 11 ต.ค. 2564
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดแยกองค์ประกอบมูลฝอย ณ สถานที่กำจัดขยะ พ.ศ. 2564 กสว. มท 0820.2/ว2327 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 11 ต.ค. 2564
การสำรวจและขอรับสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2321 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] 8 ต.ค. 2564
แจ้งผลการคัดเลือกพื้นที่เสี่ยงเพื่อดำเนินการแก้ไข ในโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 2 กพส. มท 0810.4/ว2320 8 ต.ค. 2564
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2311 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 8 ต.ค. 2564
อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2290 8 ต.ค. 2564
การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2317 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1,2] 8 ต.ค. 2564
แจ้งเตรียมความพร้อมบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กต. มท 0818.3/ว2309 8 ต.ค. 2564
การสำรวจข้อมูลความพร้อมและความประสงค์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศ กพส. มท 0810.2/ว2312 7 ต.ค. 2564
นโยบายการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.3/ว2302 7 ต.ค. 2564
การตรวจสอบและจัดทำรายละเอียดแผนงานโครงการภายใต้แผนบรรเทาแบบบูรณาการจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธานในพื้นที่ 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2301 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 7 ต.ค. 2564
ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ยกเลิกการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กศ. มท 0816.3/ว2291 7 ต.ค. 2564
ขอส่งสำเนาหนังสือตอบข้อหารือการทำไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินและการทำไม้ในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี กสว. มท 0820.3/ว2299 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 7 ต.ค. 2564
การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว2298 7 ต.ค. 2564
การประชุมชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2287 7 ต.ค. 2564
แนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำจัด จัดเก็บและการแปรรูปผักตบชวาเป็นสารบำรุงดิน ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว5742 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 7 ต.ค. 2564
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2564 สน.คท. มท 0808.3/ว2275 [อบจ.] [อบต.] 7 ต.ค. 2564
แก้ไขคำผิด และเพิ่มเติมข้อความรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว2268 6 ต.ค. 2564
ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กพส. มท 0810.7/ว2284 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 6 ต.ค. 2564
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 1,046
 
 
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 63160 โทรศัพท์ : 055-508-930
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ
  จำนวนผู้เข้าชม 11,470,379 เริ่มนับ 8 ก.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ค. 2554