หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment: LPA)
 
LPA ปี พ.ศ.2564
 
97. ร้อยละของสถานที่สาธารณะที่อยู่ในการดูแล รักษา หรือบริหารจัดการของเทศบาลที่มีการดำเนินงานด้านอารยสถาปัตย์ (Universal Design)
  1. แผนงาน/โครงการด้านอารยสถาปัตย์
  2. ภาพถ่าย
  3. รายงานผลการดำเนินงาน
  4. ตรวจสอบว่ามีอารยสถาปัตย์จริง
  หน่วยที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  2. ด้านไฟฟ้าสาธารณะ
98. ร้อยละของถนนทุกสายอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ และสามารถใช้งานได้
  1. ข้อมูลถนนสายหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  2. แบบแปลนหรือแผนผังการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะหรือสุ่มดูข้อมูลตามจุดเสี่ยง
  3. หนังสือร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
  4. ภาพถ่าย
99. ร้อยละของถนนทุกสายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ และสามารถ ใช้งานได้
  1. ข้อมูลถนนทุกสายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  2. แผนงาน/โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
  3. แบบแปลน/แผนผังแสดงที่ตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
  4. ภาพถ่าย
100. การดูแลบำรุงรักษา/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  1. แผนการตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  2. บันทึกขออนุมัติแผนการตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  3. รายงานผลการตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  หน่วยที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  3. น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค
101. การตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครบทุกระบบประปา
  1. รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย
  2. รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐานน้ำอุปโภคบริโภค จากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ
  3. ผลดำเนินการสืบเนื่องจากการตรวจสอบ
  4. ภาพถ่าย
 
<< หน้าแรก...     16      17      18      19     (20)     21      22      23      24     ....หน้าสุดท้าย >> 38