หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment: LPA)
 
LPA ปี พ.ศ.2564
82. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
ข้อ URL คำอธิบาย
1. รายงานประมาณการรายรับ-รายจ่ายจากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ที่เมนูระบบงบประมาณ > อนุมัติข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
2. รายงานการโอนงบประมาณและการแก้ไข คำชี้แจงงบประมาณจากจากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ที่เมนูระบบงบประมาณ > รายงาน การโอนงบประมาณ > ประจำปี และที่เมนู ระบบงบประมาณ > รายงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย > ประจำปี เปรียบเทียบกับเอกสารการอนุมัติการโอนงบประมาณ
83. การปิดบัญชีและจัดทำงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2563 ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
ข้อ URL คำอธิบาย
1. ตรวจสอบการปิดบัญชีและการจัดทำ งบแสดงฐานะการเงินประจำปี พ.ศ. 2563 ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ที่เมนูระบบบัญชี > รายงานงบการเงิน > รายงานประจำปี > งบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบ > งบแสดงฐานะการเงิน
2. ตรวจสอบหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินที่เมนูระบบบัญชี > รายงานงบการเงิน > รายงานประจำปี > งบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบ > หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
84. การบันทึกข้อมูลทรัพย์สินในระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
ข้อ URL คำอธิบาย
1. ตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สินในระบบมือ
2. นำไปเปรียบเทียบกับทะเบียนทรัพย์สินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ที่เมนู ระบบบัญชี > ทะเบียนทรัพย์สิน > รายงานทะเบียนข้อมูลทรัพย์สิน และที่เมนูระบบบัญชี > ทะเบียนทรัพย์สิน > รายงานสรุปข้อมูลทรัพย์สิน
3. ตรวจสอบข้อมูล ณ วันที่เข้าตรวจ
หน่วยที่ 5 บำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
85. การส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ประจำปีงบประมาณ 2563 ครบถ้วนถูกต้องตามอัตราและระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด (ภายในเดือนธันวาคม 2562)
ข้อ URL คำอธิบาย
1. หนังสือตอบรับการรับเงินสมทบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และใบเสร็จรับเงินที่สำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ออกให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภาระค่าใช้จ่ายบำเหน็จบำนาญสูงกว่ายอดเงินสมทบที่ต้องนำส่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีหลักฐานการรายงานอำเภอ/จังหวัด เพื่อขอโอนเงินเพิ่มจาก ก.บ.ท. ภายในเดือนธันวาคม เป็นลายลักษณ์อักษรด้วย
3. ไม่รวมรายจ่ายบำเหน็จบำนาญที่เกิดขึ้นใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยที่ 6 ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานการเงินและการคลัง
86. การทักท้วงด้านการพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
1. ตรวจสอบหลักฐานข้อทักท้วงที่เป็นลายลักษณ์อักษรของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน/จังหวัด/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
2. บันทึกรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปี หรือรายไตรมาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
<< หน้าแรก...     13      14      15      16     (17)     18      19      20      21     ....หน้าสุดท้าย >> 38