หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment: LPA)
 
LPA ปี พ.ศ.2564
 
72. กรณีงานซื้อหรือจ้างที่มีวงเงิน เกินห้าแสนบาท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง ในเว็บไซต์อย่างน้อย 2 เว็บไซต์ขึ้นไปตามแบบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด (จากแหล่งเงินทุกประเภท)
  1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  2. การเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ, ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และอื่น ๆ โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)
  3. ใบจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
  4. บันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการเห็นชอบการใช้จ่ายเงินสะสม
  5. ฎีกาเบิกจ่ายเงิน (ให้ตรวจฎีกาจริงเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ถ่ายเอกสาร)
73. การดำเนินการเกี่ยวกับราคากลางงานก่อสร้าง
  1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  2. รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  3. เอกสารที่ได้รับการเห็นชอบราคากลางจากผู้บริหารท้องถิ่น
  หน่วยที่ 4 การบริหารงบประมาณรายจ่าย การจัดทำบัญชี และรายงานการเงิน
74. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายเงินงบประมาณในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
  1. รายงานรับ – จ่ายเงินสด ประจำเดือน กันยายน 2563 จากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
  2. รายงานเงินกันกรณีก่อหนี้ผูกพัน
75. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุกไตรมาส และเบิกจ่ายเงิน 3 หมวด (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน)
  รายจ่ายตามรายงานรับ-จ่ายเงินสดประจำเดือน เมื่อสิ้นปีงบประมาณเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่าย
76. การกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพันในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง เป็นอัตราร้อยละของงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
  1. รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นฯ
  2. บันทึกอนุมัติให้กันเงิน กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เปรียบเทียบกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
<< หน้าแรก...     11      12      13      14     (15)     16      17      18      19     ....หน้าสุดท้าย >> 38