หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment: LPA)
 
LPA ปี พ.ศ.2564
 
112. โรงเรียนในสังกัดมีการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวม
  1. ข้อมูลนักเรียน
  2. ข้อมูลการสนับสนุนอุปกรณ์ การเรียนหรืออุปกรณ์อื่น
  3. หลักฐานการบรรจุ/จ้าง/คำสั่ง แต่งตั้ง ครูสอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
  4. เอกสารหลักฐานที่แสดงว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/โรงเรียนในสังกัดมีนโยบาย รับ นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ฯลฯ
113. สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการตามวัยของนักเรียน
  1. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
  2. เอกสารที่แสดงว่ามีการดำเนินการตามกิจกรรม
  3. เอกสาร/หลักฐานแสดงการมีมาตรการดำเนินการจริง
  4. ภาพถ่าย
114. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาในสังกัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา
  1. บันทึกการขออนุญาตไปราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม เกี่ยวกับประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หรือหลักฐานอื่นที่เข้าร่วมการฝึกอบรม
  2. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
  3. แผนการติดตาม/รายงานผลการติดตามที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
  4. รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) รายงานการตรวจสอบรายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) ของสถานศึกษาที่ผู้รับผิดชอบ
  5. เสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงเห็นว่ารายงานฯ (Self Assessment Report : SAR) ได้รับการตรวจสอบจากต้นสังกัด
  หน่วยที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
  หน่วยย่อยที่ 2 สาธารณสุข
115. จำนวนกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน
  1. แผนพัฒนาสุขภาพหรือแผนงานสาธารณสุข
  2. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)
  3. กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดหรือสนับสนุนการจัด อาจใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้
  4. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่จัดกิจกรรม
  5. รายงานผลการดำเนินการเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อรับทราบ
116. จำนวนกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค
  1. แผนงานสาธารณสุข (e-LAAS)
  2. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)
  3. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่จัดกิจกรรม
  4. รายงานผลการดำเนินการเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อรับทราบ
 
<< หน้าแรก...     19      20      21      22     (23)     24      25      26      27     ....หน้าสุดท้าย >> 38