หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment: LPA)
 
LPA ปี พ.ศ.2564
 
  หน่วยที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
  หน่วยย่อยที่ 1 การศึกษา
  กลุ่มที่ 2 การศึกษานอกระบบ (กิจการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
107. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  2. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
  3. ภาพถ่าย
  4. หนังสือเสนอโครงการ/กิจกรรม
108. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เป็นมาตรฐานในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
  1. ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เรื่อง การใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เป็นมาตรฐานในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
  2. หลักฐานการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  3. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assesment Report : SAR)
  หน่วยที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
  กลุ่มที่ 3 การศึกษาตามอัธยาศัย
109. การดำเนินการเพื่อจัดให้มีหรือส่งเสริมการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ชุมชนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  2. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
  3. ภาพถ่าย
  4. หนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม
110. มีที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน ที่เป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองและเป็นไปตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กำหนด
  1. สถานที่ตั้งของที่อ่านหนังสือ
  2. ภาพถ่าย/สภาพการใช้งาน
  3. เอกสารและภาพถ่ายการจัดกิจกรรม
  4. แผนการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการอ่าน
  5. แผนงาน/โครงการ กิจกรรมรณรงค์ฯ
  6. คำสั่งแต่งตั้ง/มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ฯลฯ
  หน่วยที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
  กลุ่มที่ 4 การบริหารจัดการสถานศึกษา
111. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรม หรือโรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรม/ชุมนุม/หลักสูตรจัดการเรียนรู้ ตามความสามารถ ความถนัด หรือความสนใจของผู้เรียน
  1. หลักสูตรสถานศึกษา
  2. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
  3. ภาพถ่าย
  4. เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
 
<< หน้าแรก...     18      19      20      21     (22)     23      24      25      26     ....หน้าสุดท้าย >> 38