หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment: LPA)
 
LPA ปี พ.ศ.2564
102. ร้อยละของครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้และมีปริมาณต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง
ข้อ URL คำอธิบาย
สอบถามจากประชาชนผู้ใช้น้ำประปาในหมู่บ้าน/ชุมชน อย่างน้อย 3 ราย อย่างไม่เป็นทางการ โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย
หน่วยที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4. การตรวจสอบอาคาร
103. การดำเนินการเกี่ยวกับอาคาร 9 ประเภท ตาม ม. 32 ทวิ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ข้อ URL คำอธิบาย
1. แบบบันทึกข้อมูลอาคาร 9 ประเภท
2. หนังสือแจ้งเจ้าของอาคาร 9 ประเภทให้ดำเนินการ
3. หนังสือรับรองการตรวจสภาพอาคารของเจ้าของอาคาร
4. หนังสือแจ้งจังหวัดเพื่อรายงานผลการดำเนินการ
104. การดำเนินการเกี่ยวกับอาคารที่อาจไม่เข้าข่ายอาคาร 9 ประเภท
ข้อ URL คำอธิบาย
1. คำสั่งจัดตั้งคณะทำงานดำเนินการตรวจสอบอาคารที่ไม่เข้าข่ายฯ และเป็นปัจจุบัน
2. รายงานผลการดำเนินงานตรวจสอบอาคาร ที่ไม่เข้าข่ายฯ และการสั่งแก้ไขหากพบข้อบกพร่อง
3. หนังสือรายงานผลให้จังหวัดทราบ
หน่วยที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
หน่วยย่อยที่ 1 การศึกษา
กลุ่มที่ 1 การศึกษาในระบบ
กลุ่มย่อยที่ 1 การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
105. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ URL คำอธิบาย
1. แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน่วยที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
หน่วยย่อยที่ 1 การศึกษา
กลุ่มที่ 1 การศึกษาในระบบ
กลุ่มย่อยที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
106. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในทุกระดับ T- score ของคะแนนเฉลี่ยรวมรายบุคคล ทุกรายวิชาสอบ ตั้งแต่ 50 ขึ้นไป
ข้อ URL คำอธิบาย
ผลคะแนน T – score การสอบ O-NET ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 ระดับ ได้แก่ ป.6 ม.3 ม.6
 
<< หน้าแรก...     17      18      19      20     (21)     22      23      24      25     ....หน้าสุดท้าย >> 38