หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
สำนักสงฆ์มงคลธรรม บ้านมอเกอร์(ยาง)
สวนหมากไม้
   
 
 
 
 
  ท่านพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.พบพระ มากน้อยเพียงใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
 
 
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะส [ 18 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 6 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุค [ 4 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 36 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป [ 26 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 25 
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ [ 8 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 33 
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา [ 3 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 22 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ เรื่อง ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหล [ 24 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 27 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) [ 21 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 36 
รายงานงบรับ-จ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [ 7 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 41 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 24 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 29 
รายงานงบรับ-จ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2562 [ 27 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 47 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถ [ 8 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 97 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อ [ 8 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 86 
ประกวดราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเทท้ายขนาด ๖ ตัน ๖ ล้ [ 19 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 73 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทางแ [ 19 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 77 
รายงานงบรับ-จ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2562 [ 11 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 86 
 
เรื่องรถบรรทุกวิ่งในชุมชน (6 ก.พ. 2562)    อ่าน 313  ตอบ 1  
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมิน (8 ส.ค. 2559)    อ่าน 524  ตอบ 1  
ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดตาก ด้วยครับ (13 พ.ค. 2559)    อ่าน 484  ตอบ 0  
     
 
 
 
 
 
 
 
ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560-2564 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 25 
ด่วนที่สุด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้กรอกรายงานข้อมูลขยะมูลฝอย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 35 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2562 [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 34 
แจ้งสรุปมติ ก.ท.จ.ตาก 9/2562 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 [ 19 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 103 
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจจำนวนเครื่องพ่นสารเคมี [ 19 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 33 
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก(ก.อบต.จังหวัดตาก) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒  [ 19 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 148 
ขอส่งคู่มือและแบบมาตรฐานการก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นพร้อมประมาณราคาก่อสร้าง [ 19 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 35 
ขอความอนุเคราะห์แจ้งประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการยกระดับพัฒนาท้องถิ่นไทย 4.0 [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 67 
ด่วนที่สุด โครงการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อรัฐสภา สู่การปฏิบัติตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 266 
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2562 [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 40 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 46 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 53 - 62 [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 46 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารผังเมืองเพื่อพัฒนาท้องถิ่น [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 44 
โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเตรียมความพร้อม เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลสู่การปฏิบัติตามภารกิจฯ [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 83 
โครงการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการเงินประจำปี ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 69 
การรณรงค์การสร้างวัณนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 59 
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าไฟฟ้า) [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 40 
การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 79 
การยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 50 
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์รับรองผู้ประกอบการ/ร้านค้าเพื่อเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ \"ชิมช้อปใช้\" [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 38 
 
แนวทางการดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3815  [ 20 ก.ย. 2562 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3823  [ 20 ก.ย. 2562 ]
ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3814  [ 20 ก.ย. 2562 ]
การเตรียมการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว (รอยยิ้มแห่งแผ่นดินสยาม) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว3818  [ 20 ก.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3816  [ 20 ก.ย. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกันยายน 2562 ให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3812 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.ย. 2562 ]
จัดส่งผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี2562 (แบบ 1-2) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3819  [ 20 ก.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ กสธ. มท 0819.3/ว3811  [ 20 ก.ย. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติ กรณี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลนักเรียน ไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น กศ. มท 0816.2/ว3758 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.ย. 2562 ]
ขอเชิญเข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว5558  [ 19 ก.ย. 2562 ]
ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว (รอยยิ้มแห่งแผ่นดินสยาม) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว3789  [ 19 ก.ย. 2562 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว3786  [ 19 ก.ย. 2562 ]
ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (สถานศึกษาพอเพียง) ประจำปี 2561 กศ. มท 0816.3/ว3727  [ 19 ก.ย. 2562 ]
แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตบ. มท 0805.5/ว5574 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ย. 2562 ]
เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16995-1706 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ย. 2562 ]
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 19 ก.ย. 2562 ]
การเตรียมการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3785  [ 19 ก.ย. 2562 ]
รายงานผลการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3774 [แบบรายงานฯ]  [ 19 ก.ย. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.2/ว122 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810..6/ว3765  [ 18 ก.ย. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (งวดที่ 2) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/16686 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 8/2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3745 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว3744  [ 18 ก.ย. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ สน.คท. มท 0808.2/16565 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนงานฏีกา ผ่านทางระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/16566  [ 17 ก.ย. 2562 ]
   
ผลิตภัณฑ์ทอผ้า หมู่5
 
 
อบต.ตากออก  เว็บไซต์ อบต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก ให้บริการแล้วค่ะ (21 ก.ย. 2562)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.ท้องฟ้า โครงการยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมกิจกรรมของ อบต. (17 ก.ย. 2562)    อ่าน 59  ตอบ 1
 
 
 
อบต.แม่ระมาด ประชาสัมพันธ์ถึงท่านที่ต้องการให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยเกิดเหตุเพลิงไห [ 21 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ตากออก เว็บไซต์ อบต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก ให้บริการแล้วค่ะ [ 21 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ป่ามะม่วง โครงการเสริมสร้างความรู้และแนวทางการป้องกันและปราบปรามปัญหาการค้ามนุษย์ตำบลป่ามะ [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ป่ามะม่วง ร่วมโครงการมหกรรมรวมพลคนรักกองทุนสุขภาพ ปี 2562 [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.สามหมื่น คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น ได้เข้าร่วมงาน \&q [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 15 
อบต.ป่ามะม่วง โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน \"ติดตาม เยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง\" [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.ป่ามะม่วง กิจกรรมปรับปรุง/ซ่อมแซมสภาพบ้านผู้พิการ/ผู้สูงอาย หมู่ที่ 3 บ้านหินโค้ว ตำบลป่าม [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.รวมไทยพัฒนา อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ประจำปี 2562 [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.วังเจ้า ประกาศเทศบาลตำบลวังเจ้า เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเท [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 6 
ทต.หนองบัวใต้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัมนธรรม โดยวิธี [ 19 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองบัวใต้ ประการผู้ชนะการเสอนราคาซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพ [ 19 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.วังหิน แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ข [ 19 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 7 
ทต.ทุ่งกระเชาะ โครงการอบรมให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปี 256 [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.ทุ่งกระเชาะ โครงการเติบโตอย่างคุณภาพ ครอบครัวมีสุข ประจำปี 2562 [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.สามหมื่น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสู [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ค. 2554