หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ
น้ำตกสายรุ้งแหล่งท่องเที่ยว
ที่สวยงามในตำบลพบพระ
ผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ
องค์การบริหารส่วนตำบล
พบพระ
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
รับเรื่องราวร้องเรียนโทร 055-569-193
1
2
3
 
 
สำนักสงฆ์มงคลธรรม บ้านมอเกอร์(ยาง)
สวนหมากไม้
   
 
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.พบพระ พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  น้ำประปา
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การสื่อสารภายในตำบล
  ถนนภายในตำบล
 
 
 
 
 
ขยายเวลาการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 ออกไปตามประกาศ อบ [ 30 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 168 
รายงานงบรับ-จ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 189 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 193 
ราคาประเมิณทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 2 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 151 
ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 1 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 165 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุค [ 24 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 222 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป [ 8 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 280 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลี่ยงเมืองบ้านเกษต [ 25 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 180 
องค์การบริหารส่วนตำบลพบระได้ออกกำหนดการประชาสัมพันธ์เคาะประตูบ้าน/ทำลายแหล่งเพาะ [ 6 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 18 
การปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ [ 10 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 81 
กำหนดการออกประชาสัมพันธ์เคาะประตูบ้าน/ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง/หยอดทรายอะเบทและ พ [ 4 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 88 
[ 2 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 87 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือน มีนาคม 25 [ 6 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 127 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 2 [ 5 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 134 
ประกาศผลสอบข้อเขียน [ 1 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 167 
 
เรื่องรถบรรทุกวิ่งในชุมชน (6 ก.พ. 2562)    อ่าน 786  ตอบ 1  
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมิน (8 ส.ค. 2559)    อ่าน 821  ตอบ 1  
ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดตาก ด้วยครับ (13 พ.ค. 2559)    อ่าน 751  ตอบ 0  
     
 
 
 
 


นายบุญธรรม กิกสันเทียะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ พร้อมด้วย นายสียนต์ ตาคำ [ 29 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 2 


กองสาธารณสุข (อบต.พบพระ) ได้มีการฉีดพ่นหมอกควันยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง หม [ 23 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 13 


กองสาธารณสุข (อบต.พบพระ) ได้มีการฉีดพ่นหมอกควันยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง หม [ 22 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 8 


กองสาธารณสุข (อบต.พบพระ) ได้มีการฉีดพ่นหมอกควันยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง หม [ 21 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 13 


กองสาธารณสุข (อบต.พบพระ) ได้มีการฉีดพ่นหมอกควันยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง หม [ 20 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 5 


กองสาธารณสุข(อบต.พบพระ)ได้มีการเฉีดพ่นหมอกควันยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย [ 19 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 15 
 
 
 
ด่วนที่สุด ซักซ้อมแนวทางการจัดสรรงบประมาณ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนนอาหารกลางวัน กรณีการเลื่อนเวลาการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 27 
การแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น (Local Teacher Ad Hoc Team) [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
ข้อมูลแผนที่แสดงคุณภาพน้ำบริโภคของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
ขอเชิญประชุมคัดเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นผู้แทนในคณะกรรมการการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดตาก [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 56 
ส่งมอบถุงขยะสีแดงเพื่อใช้ในการคัดแยกขยะติดเชื้อในช่วงสถานการณ์โควิด - 19 [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 55 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 67 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรางวัล ท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2564 [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 33 
ด่วนที่สุด ประชุมซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 264 
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนากาของเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสถานศึกษาระดับปฐมวัย [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 127 
ขอประชาสัมพันธ์นิทรรศการสืบสร้างสุข [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 29 
ด่วนที่สุด การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 57 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 67 
ด่วนที่สุด การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 69 
แนวทางการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 54 
เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 42 
การใช้มาตรการทางการบริหารเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการทางวินัยและจริยธรรม [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 41 
ด่วนที่สุด การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 65 
ด่วนที่สุด แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษาในจังหวัดตาก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 34 
ด่วนที่สุด เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2 -รุ่นที่ 4 [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 22 
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งจำนวนข้อบัญญัติ และเทศบัญญัติที่ออกในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายในวีนที่ 29 กรกฎาคม 2564  [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 41 
 
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1626 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 30 ก.ค. 2564 ]
ความรับผิดทางละเมิดกรณีเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก กม. มท 0804.4/ว1613  [ 30 ก.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1619  [ 30 ก.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 กศ. มท 0816.5/ว1621 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรับรองการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา(โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1592  [ 30 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนสิงหาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10564-10571 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ค. 2564 ]
แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการ กรณีปรับปรุงรอบเดือนเมษายน 2562 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว25  [ 30 ก.ค. 2564 ]
อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 3 (MU Safe School Virtual Workshop 3) หัวข้อ คุย 3 อ. (อ้วน, อาหาร, ออกกำลังกาย) ของเด็กวัยเรียน ตอน ภัยแฝงของเด็กอ้วนน่ารัก กศ. มท 0816.3/ว1616  [ 30 ก.ค. 2564 ]
การออกข้อบัญญัติที่ไม่มีกฎหมายให้ตราข้อบัญญัติหรือให้มีอำนาจตราข้อบัญญัติ กม. มท 0804.3/ว1601  [ 30 ก.ค. 2564 ]
แนวทาง และวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สน.คท. มท 0808.2/ว1612  [ 29 ก.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์การประเมินโครงการข้อตกลงคุณธรรม และรายงานผลการประเมินโครงการข้อตกลงคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สน.คท. มท 0808.2/ว1611  [ 29 ก.ค. 2564 ]
โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้การบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดินสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1603 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 29 ก.ค. 2564 ]
การใช้พื้นที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศโครงการศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (National Environmental Open Data) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว4289 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 29 ก.ค. 2564 ]
การรายงานผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1609 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 29 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ? กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10482-10554 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ค. 2564 ]
สำรวจความต้องการทันตแพทย์เพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1602  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือนสำหรับการโอน ย้ายข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน ตำแหน่งครู ของ อปท. สน.บถ. มท 0809.4/ว23  [ 27 ก.ค. 2564 ]
มาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว4290  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนสิงหาคม 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1572 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และเรื่อง กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว106 [เอกสารแนบ]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ตบ. มท 0805.2/ว1583 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดตั้งสถานที่ในการป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4281  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในด่านชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1599 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสารแนบ]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.8/ว1533  [ 27 ก.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการที่รับผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารธนชาติ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1582  [ 27 ก.ค. 2564 ]
   
ผลิตภัณฑ์ทอผ้า หมู่5
 
 
 
 
อบต.ยกกระบัตร ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2564 [ 31 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่ต้าน งานจัดตั้งศูนย์ CI และ SQ (ภาคเช้า) [ 31 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่ต้าน กิจการประปา 3 [ 31 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่ต้าน กิจการประปา 2 [ 31 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่ต้าน งานกิจการประปา 1 [ 31 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่ตาว ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว (📢 คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 2582/2564 ) เรื่อง มาตรการป้องกัน [ 31 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่ตาว ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว (📢 คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 2576/2564 ) เรื่อง มาตรการป้องกัน [ 31 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่ตาว ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว (📢 คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 2567/2564 ) เรื่อง มาตรการป้องกัน [ 31 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่ตาว ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว (📢 คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 2565/2564 ) เรื่อง มาตรการป้องกัน [ 31 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.วาเล่ย์ ลงพื้นที่พ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19) เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบ [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่กุ ประกาศเทศบาลตำบลแม่กุ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.พบพระ แจ้งรายชื่อให้มารับถังขยะ [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.วาเล่ย์ ได้ลงพื้นที่พ่นหมอกควันเพื่่อเป็นการป้องกันการระบาด ของโรคไข้เลือดออก ณ วัดราษฎร [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.วาเล่ย์ ได้ลงพื้นที่พ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19) เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่ท้อ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย ม.5 - ม.13) หมู่ที่ 5 บ้านห้วยเหลือ [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 63160 โทรศัพท์ : 055-508-930
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ
  จำนวนผู้เข้าชม 10,364,284 เริ่มนับ 8 ก.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ค. 2554