หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ
น้ำตกสายรุ้งแหล่งท่องเที่ยว
ที่สวยงามในตำบลพบพระ
ผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ
องค์การบริหารส่วนตำบล
พบพระ
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
รับเรื่องราวร้องเรียนโทร 055-569-193
1
2
3
 
 
สำนักสงฆ์มงคลธรรม บ้านมอเกอร์(ยาง)
สวนหมากไม้
Fitness หมู่8
อ่างเก็บน้ำ สระ50ไร่
   
 
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.พบพระ พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  น้ำประปา
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การสื่อสารภายในตำบล
  ถนนภายในตำบล
 
 
 
 
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีภาษี พ.ศ.2565 [ 26 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 27 
ประกาศเรื่องรายงานการรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 3 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 61 
ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่า [ 15 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 76 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-257 [ 6 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 85 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ เรื่อง ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีง [ 6 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 89 
การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 20 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 106 
กำหนดระยะการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 [ 17 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 90 
ขยายเวลาการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 ออกไปตามประกาศ อบ [ 30 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 215 
รายงานงบรับ-จ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 240 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 241 
ราคาประเมิณทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 2 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 195 
ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 1 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 207 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุค [ 24 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 272 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป [ 8 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 353 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลี่ยงเมืองบ้านเกษต [ 25 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 221 
 
ขอข้อมูลรับวัคซีนจากผู้รู้ด้วยครับ (25 ต.ค. 2564)    อ่าน 68  ตอบ 1  
เรื่องรถบรรทุกวิ่งในชุมชน (6 ก.พ. 2562)    อ่าน 874  ตอบ 1  
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมิน (8 ส.ค. 2559)    อ่าน 901  ตอบ 1  
     
 
 
 
 


อบต.พบพระเข้าร่วมประชุมสัมมนาถอดบทเรียนการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์ส [ 11 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 105 


นายบุญธรรม กิกสันเทียะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ พร้อมด้วย นายสียนต์ ตาคำ [ 29 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 101 


กองสาธารณสุข (อบต.พบพระ) ได้มีการฉีดพ่นหมอกควันยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง หม [ 23 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 121 


กองสาธารณสุข (อบต.พบพระ) ได้มีการฉีดพ่นหมอกควันยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง หม [ 22 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 91 


กองสาธารณสุข (อบต.พบพระ) ได้มีการฉีดพ่นหมอกควันยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง หม [ 21 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 101 


กองสาธารณสุข (อบต.พบพระ) ได้มีการฉีดพ่นหมอกควันยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง หม [ 20 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 81 
 
 
 
รับสมัครคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาล [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ด่วนทีุ่ด การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนุนศูนย์เยาวชน และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการท้องถิ่นรักการอ่าน [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 29 
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2564 [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 38 
โครงการนำร่องในการพัฒนาครูสู่ผู้สรา้งนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 27 
โอนเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 34 
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 41 
ประกาศ ก.ท.จ.ตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับเทศบาล ฉบับที่ 2 [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 39 
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานส่วนตำบล (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 77 
แจ้งผลการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔  [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 65 
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 42 
ด่วนที่สุด การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล) [ 1 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 126 
คู่มือการประเมินตามหลักเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ [ 1 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 36 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 48 
ด่วนที่สุด การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ฉบับขยาย [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 119 
สำรวจข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 118 
ด่วนที่สุด ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม เวทีวิชาการเพื่อการจัดการ ความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 102 
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 122 
ประชาสัมพันธ์ให้ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 7 (MU Safe School Virtual Workshop 7) [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 86 
ด่วนที่สุด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 73 
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) สน.คท. มท 0808.3/ว2910  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21311-21315 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 11/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2909 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมใด้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว166  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
การขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2565 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา กศ. มท 0816.2/ว2908  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
แจ้งปฏิทินการดำเนินงานและประชุมชี้แจงโครงการนำร่องในการพัฒนาครูสู่ผู้สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2901  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ กจ.  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาฯ เพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักรู้ด้านการใช้ยา กสธ. มท 0819.2/ว2859  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลการรายงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2900  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การฝึกอบรม (การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2902 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว166  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การมอบแนวทางการปฏิบัติงานของปลัดกระทรวงมหาดไทย สล. มท 0801.2/ว2747  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.3/ว2857  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การโต้แย้งกรณีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิเสธการขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นรางวัลประจำปี สน.บถ. มท 0809.5/ว40  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.3/ว2858  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา (กรณีเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2860 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือติดตามการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง ครั้งที่ 3 กศ. มท 0816.2/ว2861 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21058-21133 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.7/ว2847  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 1 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2849  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID - 19) กศ. มท 0816.3/ว2846 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2805 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2806 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การรายงานข้อมูลสถานะปัจจุบันการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.2/ว2848 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [แบบฟอร์มสิ่งที่ส่งมาด้วย 1,2]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 สน.คท. มท 0808.4/ว2840 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
   
ผลิตภัณฑ์ทอผ้า หมู่5
 
 
 
 
อบต.ตากออก มอบถุงยังชีพให้แก่กลุ่มผู้เสี่ยงสูงที่ต้องแยกกักตัว 14 วัน [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.วาเล่ย์ มอบถุงยังชีพและน้ำดื่ม ให้กับประชาชนตำบลวาเล่ย์หมู่ที่ 1 บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ 3 [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.วาเล่ย์ ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่องค์การบริหารส่ [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ท่าสายลวด 5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่ระมาด เรื่อง แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้า [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.ทุ่งหลวง เยี่ยมจุดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.พบพระ สภาเทศบาลตำบลพบพระเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.พระธาตุผาแดง การออกพื้นที่สำรวจข้อมูลครอบครัวเด็กที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.พระธาตุผาแดง ถนนชำรุดซอยหลังโรงเรียนบ้านค้างภิบาล [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่ตาว กิจกรรมนายกเทศมนตรีตำบลแม่ตาว เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการสร้างและพัฒนาอาชีพใน [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.แม่หละ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตากสาขาแม่สอด บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และให้คำปร [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่ต้าน งานพัฒนา-ปรับภูมิทัศน์ [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.แม่ต้าน จ้าหน้าที่กองช่าง กิจประปา ได้ดำเนินการย้ายมาตรน้ำประปา ในบ้านประชาชน ภายในเข [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.แม่ต้าน ล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลฯ [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.วังหิน สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 63160 โทรศัพท์ : 055-508-930
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ
  จำนวนผู้เข้าชม 12,066,782 เริ่มนับ 8 ก.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ค. 2554