ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์
องค์การบริหารส่วนตำบล พบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
แจ้งชำระค่าขยะ
บริการทะเบียนพาณิชย์
สมัครเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
ขอรับ/เปลี่ยนถังขยะ หรือขอรับบริการจัดเก็บขยะฯ
ขอซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
ขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ