หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล พบพระ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ
น้ำตกสายรุ้งแหล่งท่องเที่ยว
ที่สวยงามในตำบลพบพระ
ผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ
องค์การบริหารส่วนตำบล
พบพระ
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
รับเรื่องราวร้องเรียนโทร 055-508-930
1
2
3
 
 
   
 
 
     
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ เดิมมีฐานะเป็นสภาตำบล เรียกว่า สภาตำบลพบพระ ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลลงวันที่ 11 สิงหาคม 2542 และยกฐานะในวันที่ 14 ธันวาคม 2542
 
มีประชากรรวมจำนวนทั้งสิ้น 6,025 คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,860 ครัวเรือน
 
ชายจำนวน 3,197 คน คิดเป็นร้อยละ 53.06
 
หญิง จำนวน 2,828 คน คิดเป็นร้อยละ 46.94
ความหนาแน่นเฉลี่ย 63.42 คน/ตารางกิโลเมตร
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ ตั้งอยู่เลขที่ 66 หมู่ 1 ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตากมีเนื้อที่โดยประมาณ 95 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 63,112 ไร่ อยู่บนถนนดอนเจดีย์ – วาเล่ย์ (1206) ะหว่างหลักกิโลเมตรที่ 40
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ สหภาพพม่า    
 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รายได้เฉลี่ยของประชากรตำบลพบพระ มีรายได้เฉลี่ย 50,000 บาท/ปีโดยคิดเป็นร้อยละ ดังนี้
 
เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 85 แยกประเภท ได้แก่
    ทำไร่ ได้แก่ ไร่ข้าวโพด มันฝรั่ง ถั่วเขียว ถั่วเหลือง
    ทำสวน ได้แก่ มะม่วง ชมพู่ ส้ม มะนาว
    ปลูกผัก ได้แก่ กะหล่ำปลี ผักกาดขาว มะเขือเทศ พริก คะน้า ผักชี
ถั่วฝักยาว
 
การปศุสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 5
    การปศุสัตว์ ในท้องถิ่นส่วนใหญ่จะเลี้ยงไว้ใช้งานและเพื่อการ บริโภคการเลี้ยงในเชิงพาณิชย์ไม่แพร่หลายมากนักสัตว์ที่นิยม เลี้ยงมาก ได้แก่ ไก่ สุกร กระบือ โค ฯลฯ
 
รับจ้างและอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 10
 
 
  สภาพพื้นที่เป็นพื้นที่ราบสูง สลับกับภูเขาสูง อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 260 - 1,700 เมตร อยู่ใกล้กับอ่าว เบงกอลประมาณ 130 กิโลเมตร เป็นเขตรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรทำให้มีฝนตก สม่ำเสมอ มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,300 มิลลิเมตรต่อปี จึงเป็นต้นกำเนิดของลำห้วยสำคัญ เช่น ห้วยวาเล่ย์ ห้วยน้ำนัก ห้วยมอเกอร์ แม่น้ำเมยในอดีตพื้นที่ตำบลพบพระมีน้ำตลอดปี มีแหล่งน้ำซับ 3 แห่งซึ่ง เป็นแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตรที่สำคัญ ปัจจุบันมีการรุกรานป่าไม้ทำให้ป่าไม้ลดลง ส่งผลให้แหล่งน้ำซับทั้ง 3 แห่ง มีปริมาณ น้ำลดลง
 
 
สภาพอากาศโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ
  ฤดูร้อน เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ – กลางเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุด 41 องศาเซลเซียส บนความสูงเกิน 600 เมตร
  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - กลางเดือนตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 25.75 องศาเซลเซียส
  ฤดูหนาว เริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคม – กลางเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ย 21 องศาเซลเซียส ต่ำสุดที่เคยวัดได้ 6.7 องศาเซลเซียสs
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ ได้แบ่งการปกครองออกเป็น ๙ หมู่บ้าน ได้แก่
 
  หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร(คน)
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
      บ้านใหม่สายรุ้ง 244 179 423 147  
    บ้านพบพระกลาง 24 15 39 47
      บ้านพบพระใต้ 115 95 210 116  
    บ้านห้วยน้ำนัก 847 832 1,679 417
      บ้านหมื่นฤาชัย 867 797 1,664 368  
    บ้านมอเกอร์ 426 326 752 204
      บ้านพบพระทรายงาม 180 177 357 149  
    บ้านเกษตรพัฒนา 287 265 552 259
      บ้านผากะเจ้อ 207 142 349 153  
      รวม 3,197 2,828 6,025 1,860
 
 
 
  พื้นที่อยู่อาศัย หมู่ 1 ประมาณ 300 ไร่
    พื้นที่อยู่อาศัย หมู่ 2 ประมาณ 300 ไร่  
  พื้นที่อยู่อาศัย หมู่ 3 ประมาณ 300 ไร่
    พื้นที่อยู่อาศัย หมู่ 4 ประมาณ 200 ไร่  
  พื้นที่อยู่อาศัย หมู่ 5 ประมาณ 200 ไร่
    พื้นที่อยู่อาศัย หมู่ 6 ประมาณ 100 ไร่  
  พื้นที่อยู่อาศัย หมู่ 7 ประมาณ 300 ไร่
    พื้นที่อยู่อาศัย หมู่ 8 ประมาณ 250 ไร่  
  พื้นที่อยู่อาศัย หมู่ 9 ประมาณ 100 ไร่
    รวมพื้นที่อยู่อาศัย   2,050 ไร่  
 

พื้นที่ทำกินที่มีเอกสารสิทธิ์ ประมาณ 23,537 ไร่

พื้นที่ทำกินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ประมาณ 15,000 ไร่
  แยกเป็น
    - ที่ทำกินที่อยู่ในเขตทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์โดยการบุกรุก 4,500 ไร่
    - ที่ทำกินที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติ และเขตอุทยานโดยการบุกรุก ประมาณ 10,500 ไร่
    - ป่าสงวนแห่งชาติที่คงสภาพป่าอยู่ ประมาณ 1,000 ไร่
    - ที่ดินในเขตทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์คงสภาพป่าอยู่(ทับกับเขตอุทยาน) 7,170 ไร่
    - ป่าเขตอุทยานแห่งชาติ ( นอกเขตทับเขตทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ) คงสภาพป่าอยู่ ประมาณ 1,000 ไร่
    - ป่าเขตต้นน้ำลำธารที่อนุรักษ์ไว้ ประมาณ 2,493 ไร่
  แยกเป็น
    - ป่า กม.8 ประมาณ 1,450 ไร่
    - ป่าเตย ประมาณ 553 ไร่
    - ป่าผากะเจ้อ ประมาณ 450 ไร่
  หมายเหตุ : ถูกบุกรุก ประมาณ 500 ไร่
      : เขตที่ดินศูนย์อพยพ ประมาณ 250 ไร่
 
 
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 63160 โทรศัพท์ : 055-508-930
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ
  จำนวนผู้เข้าชม 18,847,485 เริ่มนับ 8 ก.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10